Inschrijven

Aanmelding van nieuwe leerlingen geschiedt meestal telefonisch of per e-mail. Voor informatie kunt u terecht bij onze Secretaris, e-mail: secretaris@nederlands-onderwijs-hamburg.de. Een inschrijvingsformulier kunt u downloaden vanaf deze pagina (zie de link onderaan deze pagina).

Bij aanmelding verstrekt de ouder aan de school het leerlingendossier dat bij vertrek op de vorige school werd verstrekt. Van een leerling die in Nederland onderwijs heeft gevolgd zijn onder andere opgenomen:

  • het onderwijskundig rapport;
  • de gegevens van het leerlingvolgsysteem of andere recente toetsgegevens
  • het schoolrapport;
  • bewijs van uitschrijving vorige school;
  • een eventueel handelingsplan.

Als een leerling elders NTC-onderwijs heeft gevolgd zijn genoemde gegevens doorgaans eveneens beschikbaar voor wat betreft het NTC-onderwijs.

Met de ouders van nieuwe leerlingen wordt een intakegesprek gevoerd om het leerdoel en de taalvaardigheid te bepalen.

Jaarlijks wordt de ouderbijdrage vastgesteld. Voor het seizoen 2020-2021 bedragen de kosten voor werkgevers EUR 1075 per kind/jaar. Privé EUR 750 per kind/jaar.

Aanmeld- en intakeformulier NOH 2021-2022.docx

Aanmeldformulier Peuteronderwijs NOH 2021-2022.docx